سلام؛

باید داد زد، گاهی انسان ها اینقدر پست می شوند که حتی شانیت بحث کردن ندارد. انسان های زیادی هستند که قادرند فکر کنند. اما از همه اینها بعضی ها این قدرت را استفاده میکند. حرف مفت زدن زمان بر نیست و زیاد کسی را اذیت نمیکند. آنچه موجب اذیت افراد می شود این است یک تعداد نفر عالم را از بوی بد خودشان پر کرده اند حالا ژست روشنفگرانه میگردشون و داد و فریاد میکنند! آخه آدم بوق چرا یکم فکر نمیکنی! چرا احساس میکنی آدم بایستی با تو هم دهن و جواب بشه!

حقیقتا آدم قرآن را که میبیند متوجه میشه چه عظمتی دارد. سلام کردن را بایستی اینجا استفاده کرد.