مگر نگفتن حسین بن علی، خارجی است و اورا با تهمت به شهادت رساندند. حالا اورا شهید کردند و سرهای اطهر این ابدان مطهر را هم با ددمنشی جدا کردند، خوب چرا این وسط سر کودک بریدن! چرا اسیر بردند. چرا بر ابدان مطهر با اسب تاختن؟ چرا این چنین رفتار کردند که در تاریخ کم پیداست. چه شده بود که خواستند با حسین بن علی این چنین انجام دهند؟

برای تاریخ می خواستند عبرت سازی کنند؟ میخواستند بگویند حسین را کشتیم اما اتفاقی برای حکومت ما نیفتاد؟

خیر اینها دلایلی است شاید در کنار آن بزرگانی بر حرام خواری و حرام زادگی دشمنان هم ادله بیاورند که این نیز هست، اما دلیل چه بوده است؟ چرا دشمنان حسین بن علی این چنین کردند؟

جوابی که باید آن را در همین یک بند پیدا کنیم :

دشمنان میخواستندبگویند این « ان تنصروالله ینصرکم » که شما مدعی اسلامیت آن هستید کجاست؟ چرا خدایتان کمک نمی کند. آن ها دشمنیشان با حسین نبود با خدای حسین بود. دشمنی با خدای او داشتند و برای این عاشق خدا را سر بریدن. حالا بعدا مینویسم چرا این حسین این چنین با او رفتار شد. چه اقدامی انجام شد که حسین را این چنین به شهادت رساندند. 

یادمه ابن ابی الحدید نقلی دارد که معاویه وقتی اذان را شنید و این بخش از اذان که شهادت بر رسول الله دارد معاویه برافروخت و گفت : این محمد چه کرده است که باید اسم او تا ابد باشد ( نقل مضمون ) و اینجاست ابن ابی الحدید حکم تکفیر و خارجی بودن معاویه را می دهد

دشمن از حسین میخواست استفاده کند و تفکر مرجئه را ترویج کند. همین تفکری که الان دشمنان اسلام ناب در منطقه دنبال میکنند. تفکری که نباید در بربار جائر و ظالم ایستاد و مقابله کرد. بگذاریم خدا خودش درست می کند. کسانی که قبل از انقلاب به امام راحل می گفتند آقا با چه مجوزی میخواهی این حکومت را کنار بزنی! شاه شیعه! مگر می شود. ؟؟؟

حسین شناسی درسی است که باید سالها آن را در مکتب عباس شناخت. همانطور که پیامبر شناسی را باید سال ها در مکتب علی بن ابی طالب شناخت.