🌀 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

 به دریا بنگرم دریا ته وینم

 بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

 نشان روی زیبای ته وینم

📛 بابا طاهر با این شعر کامل توحید را وصف کرد یاد یک روایت زیبا افتادم

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته!

بابا طاهر اگر پیدا می کرد و طلب واقعی می کرد یقینا از این دنیا این چنین باید می رفت. حسین بن لی این چنین خدای خودش را طلب کرد و عشق بازی کرد. حسین عاشق خدای خودش شد. اینجاست که خداوند اورا خرید. خرید تا برای همیشه ثارالله باشد. برای همیشه خونی باشد که جوشش انسان هارا بیدار می کند. حسین به همه آموخت زندگی کنیم اما عاشق باشیم. توحید را به ما آموخت.

چه زیبا خواهرش فرمود : مارایت الا جمیلا

همه چیز صحنه ی عاشورا جمیل بود. همه اش عشق بازی بود. چه عشق بازی کرد این امام عزیز با خدای خودش. چه عشقی کرد وقت قربانی کردن علی اکبرش.

حسین به همه عشق آموخت و عشق مدیون حسین بن علی است تا ابد

❤️ حسین عشق را مدیون خودش کرد. همین