یادداشت نویس، ستون ثابت، سرمقاله نویس حتی حاشیه زن های نشریات برای خودشان عالمی داشتند. یادم است زمانی که ابتدای ورودمان به مکتب خانه ی رسانه همراه بود با فضای افتخاری از نوشتن ها! افرادی که ازشان ماه ها یاد گرفتیم و کسب علم کردیم.

مهمترین نکته ای که در این نوشتن ها یاد گرفتیم مطالعه و مطالعه بود. فضایی که بیشتر از همه ذهن مشوش نویسنده را شاکله مند و هدفمند می کرد. حالا که چند سالی است در فضای یادداشت نوشتن راه رفتیم و فعالیت های مختلفی انجام می دهیم. به این نتیجه رسیدیم با آمدن شبکه های اجتماعی و نوشتن های مختلف اعم از انتقادی و طنز و... تنها مشکلی که هست عدم مطالعه برای نوشتن است.

انگار نوشتن و انتقال پیام حرمت قبل را ندارد و افراد فاقد مطالعه می توانند به راحتی هرکاری کنند.

بیاییم یک کاری کنیم. هر کداممان یک کتاب معرفی کنیم. شاید گروهایمان پر از عطر کتاب و کتابخوانی شود.

همه با هم یک کتاب