زمانی که رهبری معظم انقلاب سخن از حق الناس بودن تشکیک در سلامت انتخابات فرمودند, نکته ای قابل تحمل و مهمی از حقوق مردم بر دولت و مردم بر نخبگان را تعریف کردند. ایشان به صراحت کسانی که در انتخابات تشکیک میکنند را افرادی دانست که نسبت به حق الناس بی توجه اند. در چنین شرایطی افرادی که با فشار و یا فضاسازی رسانه،  از عنوان سازی تا حمله به شورای نگهبان برای مقابله با نظارت دقیق این شورا و نیز تخریب وجهه ی (برابری همه در برابر قانون ) را مورد خدشه قرار میدهند نوعی نگاه سیستماتیک به ویژه خواری را تئوریزه میکنند. در واقع این افراد به اعتماد عمومی نسبت به سلامت انتخابات و عدالت فقها و اعضای شورا نگهبان خدشه وارد میکنند. در این شرایط مدعیان به ظاهر رای مردم علاوه بر اینکه حق الناس مرتکب شدند، خسارت های فراوانی نیز به وجود آوردند. در چنین شرایطی بزرگترین ضربات و خسارت ها از سوی همین ویژه خواران مشاهده می شود. 

از سوی دیگر زمانی که این افراد خود را مدعی قانون مداری و در مراتب بعدی حافظ قانون اساسی یا قوه ی مقننه و نظام قانونی میدانند چگونه میتواند مدافع این ادعاهای شاخدارشان باشند. جمع میان ویژه خواری و قانون مداری جمع میان روز و شب است.

میم.الف