اقای ابو مازن

سلام؛

شنیده ام شما واکنش نسبت به اعتصاب غذای محمد القیق برادر مسلمان و همکارمان نداشتید و اجتمالا هم نخواهید داشت. 

اقای محمود عباس این نامه خطاب به شما نگاشته شد و نه قصد تخریب شخصیتی دارد که بارها در پشت میز مذاکرات به آرمان فلسطین پشت کرد نه آن جهت را نگاه میکند که حاضرید در یک میز در برابر صهیونیست ها بنشینید و دست از اسلحه بردارید. اساسا کاری هم به دستگیری سازمان تحت امرتان از نخبگان فلسطینی، بچه های مقاومت ندارد.... دلش برای برادرش محمد القیق می سوزد. برادری که بایستی تا چند روز دیگر شهید نامیدش!

اقای ابو مازن؛ تاریخ پر است از سرنوشت افرادی که به آرمان ملتشان پشت کرد اما حالا به بدترین صفت وصف می شوند. خدا شمارا عاقبت بخیر کند و دست از بازی با سرنوشت یک ملت و آرمان یک کشور بردارید. 

ابومازن، 

در شرایطی این نامه را برایتان مینویسم که شاید شما خواب باشید یا اصلا اهمیتی نسبت به محمد القیقی که تحصن و اعتصاب غذا بخاطر بازداشت خودسرانه دولت صهیونیستی نداشته باشید. از همه مهتر یادم نرفته است شما در جنگ 51 روزه قرار بود دولت صهیونیستی را با دستاورد بزرگتان در دادگاه های بین المللی به چالش بکشید! که نشد. 

ابومازن،

به عنوان یک روزنامه نگار، نویسنده ایرانی و مسلمان، فارغ از اشتباهات سیاسیتان و خطاهای نا بخشودنیتان از شما درخواست میکنم نسبت به اعتصاب غذای محمد القیق واکنش نشان دهید. نکند خون این هم بر کارنامه شما نوشته شود. 

در پایان نامه ام زا شما و بسیاری دیگر از افراد فعال جهان خواهش میکنم، اقدامی صورت دهید و نگذارید صدای محمد القیق فراموش شود. 


#امیر_مسروری 

2/2/94