❌چند سالی است تا در گروه مساله فلسطین می شود این موضوع بولد می گردد که های جهان، فلسطین خون مارا پس فرستاد در شرایطی باید گفت:

۱.طبق پرسش های مختلف تا به امروز محموله خونی از ایران به سوی فلسطین فرستاده نشد و این چیزی جز دروغ بزرگ نیست. استراتژیست ها معتقدند، دروغ هرچقدر بزرگتر باشد، بیشتر مورد قبول همه خواهد  بود.

۲.تا به امروز هیچ حمایت مستقیمی ایران از ملت فلسطین انجام نداد که توسط ملت فلسطین برگشت بخورد. در واقع شاید اظهار نظر چهار مسول فلسطینی ان هم کسانی که به ملت فلسطین پشت کردند علیه ایران اسلامی و ملت فلسطین باشد. همان هایی که به آرمان آزادی قدس شریف پشت کردند و حالا دارند با دست ذلت بار از این کنفرانس به آن کنفرانس صلح می روند اما هیچ وقت تا به امروز برای مساله فلسطین کسی از فلسطینی ها چیزی نه پس فرستاده نه تا حالا کاری علیه کشورمان انجام دادند.

۳.این خط در واقع دفاع از تشیع یا دفاع از اهل بیت نیست. بلکه همان خط پان ایرانیستی هست که میخواهد درصدی از معارف اهل بیت باقی نماند. حتی معارفی که در دفاع از مظلوم است.