🔹نه عاشورا و نه فاطمیه یک حرکت ضمنی و موقعیتی نیست که در ۱۴ قرن پیش رخ داده باشد و حالا بایستی با موزه  انگاری آن صرفا یک پیام مثبت تاریخی دریافت کرد!! ابدا.....

فاطمیه و عاشورا یک حرکت آغازین برای رسیدن به عدالت است. حرکتی از فطرت بشریت برای رسیدن به کمال رضا است. 

🔹باید تصور کنیم چه اتفاقی افتاده که بعضی دارند عاشورا و فاطمیه را صرفا یک پیام تاریخی تقلیل میکنند. فاطمیه آغازگر جنبش ضد استکباری جهان است  جنبشی که تجهیزش از آدم تا خاتم طول کشید. پیامبران شهید شدند و معصومین سختی کشیدند. صدای فاطمیه در عاشورا بلند شد و جهانی گردید. 

🔹متاسفانه گروه ها، هییت ها و بسیاری از سخنران ها و میکروفن به دست های میان این جنبش خلا ایجاد کردند.. نمیداند حتی انقلاب ما استمرار این جنبش ضد استکباری است.این جنبش همان جنبشی است که مهدی موعود همه ادیان تمامش میکند. متاسفانه بدتر از این خلا نگری، نفی واقعیت مهدویت است. احساس میکنند این جنبش به دست حضرت آغاز می  شود. خیر! انتهای این جنبش مهدویت است. باور کنیم و بپذیریم مهدی موعود همان راهی را می رود که جنبش ضد استکباری فاطمیه و عاشورا آغاز کرد و تجلی اش را در ایران اسلامی خودمان دیدیم.

بیاییم برای یک بار این #پیام عاشورا و فاطمیه را درک کنیم. عاشورا  و فاطمیه صرفا یک واقعه تاریخی نیست. یک انقلاب است...انقلاب لوازم انقلابی میخواهد. نگذاریم هییت ما #سکولار شود. قفس موزه سازی از این دو واقعه را بشکنیم. همان کاری که امام انجام داد و ثمره اش را دیدیم.
Telegram.me/masrouriamir