👇👇👇👇👇

🔺ماده 1. عقد هر گونه قردادد - چه مستقیم، چه از طریق واسطه - با شرکت ها با اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار میکنند صرف نظر از محل اقامت آنان برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می باشد و به ویژه زمانی که این گونه قرادادها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله بدون توجه به ماهیت آن منعقد می شود شرکت ها و موسسات مالی و خارجی که در اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت ها و اشخاص فوق الذکر خودداری کنند.


🔺ماده 10. به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی ب منظور مصادره این کالها کمک کند از طریق اداری جایزه ای تعلق خواهد گرد. ارزش جایزه تعیین شده معال 20 درصد ارزش کالای مصاره شده می باشد مگر اینکه به موجب قوانین محلی جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می گردد. 


👆👆👆👆👆

🔹یک: شماره441 -ق تاریخ 11/7/71 موصب 9/6/71 ، با عنوان قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرئیل است که در صحن مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردید. موضوعی که کمتر تا حالا شنیده شده است.

🔹دو: در دوران پسا برجام که شرکت های چند میلیتی وارد سرزمینمان خواهند شد طبق ماده یک این قانون اگر دفتری ( اعم از  منافع، شعب یا نمایندگی )در اسرائیل دارند معامله با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی منع شده و کسی حق ندارد چنین معامله ای داشته باشد. 

🔹سه: بد نیست حامیان واقعی مقاومت و نهادهای نظارتی به ویژه قوه محترم قضاییه و مجلس و کسانی که در مجلس با عنوان فراکسیون های مربوطه فعالیت میکننداین مسئله را به صورت جدی دنبال کنند. البته مردم سرزمینمان هم طبق ماده 10 می توانند این عمل را به صورت جدی دنبال نموده و نگذارند این مسئله در کشورمان پای بگیرد.

🔹چهار: در شرایطی که فلسطین در بدترین حالت ممکن قرار دارد و انتفاضه قدس و سوم به اوج خودش رسیده، خواستم بگویم « نبایستی هر موضوعی موجب فراموشی مقاومت گردد» دشمن اصلی ما نه تکفیری ها که رژیم اشغالگر قدس است. از مسئولان حداقل انتظار دنبال کردن همین قانون و پیگیری آن است.